MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TIN

Thành viên: Dương Thị Hạnh  |   Bài viết: 23 |  Thứ năm - 29/11/2018 15:57
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN TIN HỌC 10-11-12
NĂM HỌC 2018-2019
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ  I
Môn: Tin học 10
 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Về kiến thức:
Kiểm tra kiến thức của học sinh về:
- Khái niệm thông tin và dữ liệu;
- Bài toán và thuật toán
- Hệ điều hành, chức năng của hệ điều hành;
- Khái niệm, vai trò của kiểu tệp.   
2. Về kĩ năng:
Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện:
- Chuyển đổi một số hệ đếm;
- Một số thao tác về tệp và thư mục.
 3. Về thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc trong học tập.
4. Năng lực hướng tới: Năng lực nhận biết, suy luận, năng lực giải quyết vấn đề.
 II.  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
1. Ma trận
 
           Mức độ
 
Nội dung
chủ đề
Nhận biết
M1
Thông hiểu
M2
Vận dụng
thấp
M3
Vận dụng độ cao
M4
Số câu
Tổng điểm
Tỷ lệ
Thông tin và dữ liệu     Biểu diễn thông tin trong máy tính    
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Bài toán và thuật toán       Nhận diện được bài toán của thuật toán cho trước  
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 1
Số điểm 1
Tỉ lệ 10%
Số câu 1
Số điểm 1
Tỉ lệ 10%
Hệ điều hành Khái niệm, chức năng của hệ điều hành        
Số câu
Số điểm  
Tỉ lệ %
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Tệp và thư mục   Quy tắc đặt tên tệp      
Số câu
Số điểm  
Tỉ lệ %
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 1
Số điểm 3
30%
Số câu 1
Số điểm 3
30%
Số câu 1
Số điểm 3
30%
Số câu 1
Số điểm 1
10%
Số câu 4
Số điểm 10
100%
 
2. Bảng mô tả nội dung câu hỏi
Câu 1. (3 điểm) Tìm biểu diễn nhị phân, thập phân, hecxa của các số (các biểu diễn) cho trước. (M3)
Câu 2. (3 điểm) Quy tắc đặt tên tệp trong hệ điều hành windows  (M2)
Câu 3. (3 điểm) Khái niệm, chức năng của hệ điều hành (M1)
Câu 4. (1 điểm) Nhận diện được bài toán của thuật toán cho trước (M4)
 
 
TỔ TRƯỞNG                                            NHÓM TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Trung Thành                                Nguyễn Xuân Quỳnh Trang
 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn: Tin học 11
 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức:
- Quy tắc đặt tên biến; Biết khai báo hằng xâu;
- Viết biểu thức;
- Phân biệt lệnh đơn và lệnh ghép;
- Biết sử dụng các cấu trúc để giải một số bài toán
2. Kĩ năng:
Vận dụng kiến thức để giải toán ở mức độ đơn giản.
 3. Về thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc trong học tập.
4. Năng lực hướng tới: Năng lực nhận biết, suy luận, năng lực giải quyết vấn đề.
II.  Ma trận đề kiểm tra
1. Ma trận
           Mức độ
 
Nội dung
chủ đề
Nhận biết
M1
Thông hiểu
M2
Vận dụng
thấp
M3
Vận dụng độ cao
M4
Số câu
Tổng điểm
Tỷ lệ
Phép toán, Biểu thức, câu lệnh gán Các hàm số học chuẩn Mỗi hàm số học cho một ví dụ minh họa Cách viết biểu thức trong Pascal    
Số câu
Số điểm
  Tỉ lệ %
Số câu 1/2
  1.5đ
15%
Số câu 1/2
  1.5đ
15%
Số câu 1
  2đ
20%
  Số câu 2
 5đ
    50%
Câu lệnh If- Then
 
Cú pháp, hoạt động của câu lệnh if- then   Đưa ra ví dụ đơn giản của câu lệnh if-then Úng dụng câu lệnh if- then trong bài toán cụ thể  
Số câu
Số điểm  
Tỉ lệ %
Số câu 1/2
  1đ
10%
Số câu 0
  0đ
 
Số câu 1/2
 1đ
10%
Số câu 1
  3đ
30%
Số câu 2

50%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 1
  2.5đ
25%
Số câu 1/2
  1.5đ
15%
Số câu 3/2
  6đ
60%
Số câu 4
  10đ
100%
2. Bảng mô tả nội dung câu hỏi
Câu 1. (3 điểm) Nêu cú pháp, ý nghĩa của 3 hàm số học đã học. (M1)
 Mỗi hàm cho một ví dụ minh họa. (M2)
Câu 2. (2 điểm) Yêu cầu lấy 2 biểu thức đơn giản trong toán học sau đó chuyển sang biểu diễn trong Pascal. (M3)
Câu 3. (2 điểm). Nêu cú pháp, hoạt động của câu lệnh if – then dạng đủ. (M1) Lấy VD (M3)
Câu 4.  (3 điểm) Viết chương trình cho một bài toán cụ thể có sử dụng câu lệnh if- then. (M4)
 
TỔ TRƯỞNG                                            NHÓM TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Trung Thành                                Nguyễn Xuân Quỳnh TrangĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Tin học 12 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Về kiến thức:
          - Các đối tượng và chức năng của các đối tượng trong Access;
- Các thao tác trên bảng;
          - Các khái niệm về truy vấn dữ liệu.
2. Về kĩ năng:
- Vận dụng kiến thức lí thuyết để thực hiện các bước tạo cấu trúc bảng; các bước với thao tác trên bảng;
          - Thiết lập được các biểu thức thể hiện điều kiện lọc.
3. Về thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc trong học tập.
4. Năng lực hướng tới: Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua những tình huống cụ thể:
- Thu thập làm rõ các thông tin có liên quan đến vấn đề, suy nghĩ và tiến trình giải quyết vấn đề
- Tạo ra yếu tố mới dựa trên những ý tưởng khác nhau.Năng lực suy luận, năng lực giải quyết vấn đề.
II.  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
1. Ma trận
Mức độ
 
Nội dung
chủ đề
Nhận biết
M1
Thông hiểu
M2
Vận dụng
thấp
M3
Vận dụng cao
M4
Số câu
Tổng điểm
Tỷ lệ
Cấu trúc bảng
 
Các bước tạo bảng   Sắp xếp dữ liệu    
Số câu
Số điểm   
Tỉ lệ %
Số câu 1
 3đ
30%
Số câu 0

 0%
Số câu 0,5
 2đ
 20%
Số câu 0

 0%
Số câu 1,5
 4đ
 40%
Các thao tác cơ bản trên bảng
 
  Phân biệt hai cách lọc dữ liệu      
Số câu
Số điểm     
Tỉ lệ %
Số câu 0

 0%
Số câu 1

10%
Số câu 0

 0%
Số câu 0

 0%
Số câu 1
2đ
20%
Truy vấn dữ liệu
 
 
 
 
 
 
Các phép toán, biểu thức   Lọc dữ liệu theo các điều kiện cho trước  
Số câu
Số điểm    
Tỉ lệ %
Số câu 0
0
0%
Số câu 1

10%
Số câu 0
0
0%
Số câu 0,5
 3đ
30%
Số câu 1,5
4đ
 40%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 1
 3đ
 30%
Số câu 2

20%
Số câu 1
 5đ
 50%
Số câu 4
 10đ
100%
 
2. Bảng mô tả nội dung câu hỏi
 
Câu 1. (3 điểm) Cho bảng và các trường có trong bảng. Nêu các bước để tạo bảng đã cho. (M1)
Câu 2. (1 điểm) Phân biệt hai cách lọc dữ liệu. Cho ví dụ minh họa. (M2)
Câu 3. (1 điểm) Nêu các phép toán, các toán hạng thường dùng trong truy vấn dữ liệu.
Câu 4. (5 điểm)
 Cho bảng CSDL. Nêu các bước thực hiện:
          a/ Sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng dần (M3)
          b/ Lọc ra các bản ghi thõa mãn các điều kiện cho trước. (M4)
 
TỔ TRƯỞNG                                            NHÓM TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Trung Thành                                Nguyễn Xuân Quỳnh Trang
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Xuân Quỳnh Trang

Nguồn tin: NHÓM TIN:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Các tin khác

  •   DANH MỤC CHÍNH
  •   LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây