MA TRẬN KIỂM TRA 1 TIẾT - TIN HỌC

Thành viên: Dương Thị Hạnh  |   Bài viết: 23 |  Thứ bảy - 06/10/2018 15:56
Ma trận đề kiểm tra 1 tiết lần 1, năm học 2018-2019 môn Tin học, Khối 10-11-12
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I
Môn: Tin học 10
 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Về kiến thức:
Kiểm tra kiến thức của học sinh về:
- Khái niệm thông tin và dữ liệu;
- Khái niệm, cách xác định bài toán;
- Khái niệm, tính chất và cách biểu diễn thuật toán.
2. Về kĩ năng:
Vận dụng kiến thức đã học để biểu diễn một số hệ đếm, xây dựng được thuật toán giải bài toán đơn giản.
 3. Về thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc trong học tập.
4. Năng lực hướng tới: Năng lực nhận biết, suy luận, năng lực giải quyết vấn đề.
 II.  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
1. Ma trận
 
           Mức độ
 
Nội dung
chủ đề
Nhận biết
M1
Thông hiểu
M2
Vận dụng
thấp
M3
Vận dụng độ cao
M4
Số câu
Tổng điểm
Tỷ lệ
Một số khái niệm cơ bản của Tin học
 
Nêu một số khái niệm cơ bản của Tin học   Biểu diễn thông tin trong máy tính    
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 2
Số điểm 6
Tỉ lệ 60%
Bài toán và thuật toán
 
  Hiểu các yếu tố của 1 bài toán, hiểu được cách biểu diễn thuật toán của bài toán cơ bản   Xác định được các tính chất thể hiện trong thuật toán  
Số câu
Số điểm  
Tỉ lệ %
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 1
Số điểm 1
Tỉ lệ 10%
Số câu 1
Số điểm 4
Tỉ lệ 40%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 1
Số điểm 3
30%
Số câu 1
Số điểm 3
30%
Số câu 1
Số điểm 3
30%
Số câu 1
Số điểm 1
10%
Số câu 4
 
Số điểm 10
100%
2. Bảng mô tả nội dung câu hỏi
 
Câu 1. (3 điểm) Nêu được một số khái niệm cơ bản của Tin học. (M1)
Câu 2. (3 điểm) Tìm biểu diễn nhị phân, thập phân, hecxa của các số (các biểu diễn) cho trước. (M3)
Câu 3. (4 điểm)
  1. Xác định input, output của bài toán và biểu diễn thuật toán để giải bài toán đó (3 điểm - M2)
  2. Xác định được các tính chất thể hiện trong thuật toán/ Xác định dữ liệu ra khi có bộ dữ liệu vào cụ thể (1 điểm - M4)
 
 

 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HK I
Môn: Tin học 11
 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Về kiến thức:
Kiểm tra kiến thức của học sinh về:
- Các quy tắc đặt tên biến.
- Biết khai báo hằng xâu;
- Viết biểu thức;
- Phân biệt lệnh đơn và lệnh ghép;
2. Về kĩ năng:
Vận dụng kiến thức về biểu thức, vào/ra đơn giản, tổ chức rẽ nhánh và lặp.
3. Về thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc trong học tập.
4. Năng lực hướng tới: Năng lực nhận biết, suy luận, năng lực giải quyết vấn đề.
 

II.  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
1. Ma trận
 
            Mức độ
 
Nội dung
chủ đề
Nhận biết
M1
Thông hiểu
M2
Vận dụng
thấp
M3
Vận dụng độ cao
M4
Số câu
Tổng điểm
Tỷ lệ
Thành phần cơ sở của ngôn ngữ lập trình Pascal
 
 
Các thành phần cơ sở của ngôn ngữ lập trình pascal        
Số câu
Số điểm    
 Tỉ lệ %
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Biểu thức, phép toán và câu lệnh gán
 
  Biểu thức quan hệ, câu lệnh gán   Xác định giá trị các biến sau khi thực hiện một số câu lệnh  
Số câu
Số điểm    
 Tỉ lệ %
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 1
Số điểm 1
Tỉ lệ 10%
Số câu 2
Số điểm 4
Tỉ lệ 40%
Thủ tục vào ra đơn giản
 
 
 
 
 
 
  Viết 1 chương trình đơn giản có sử dụng các thủ tục vào/ ra    
Số câu
Số điểm     
Tỉ lệ %
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 1
Số điểm 3 Tỉ lệ 30%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Số câu 1
Số điểm 1
Tỉ lệ 10%
Số câu 4
Số điểm 10
Tỉ lệ 100%
 
2. Bảng mô tả nội dung câu hỏi
Câu 1. (3 điểm) Nêu các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình. (M1)
Câu 2. (3 điểm) Cho biểu thức trong Toán học viết biểu thức trong lập trình/ Cho biểu thức trong lập trình xác định biểu thức trong toán học. (M2)
Câu 3. (3 điểm) Viết 1 chương trình đơn giản có sử dụng thủ tục vào/ ra. (M3)
Câu 4. (1 điểm) Xác định giá trị các biến sau khi thực hiện một số câu lệnh . (M4)
 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I
Môn: Tin học 12
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Về kiến thức:
- Các loại đối tượng chính của Access;
- Các khái niệm chính trong bảng;
- Các thao tác trên bảng.
2. Về kĩ năng:
Vận dụng kiến thức lí thuyết để thực hiện các bước cập nhật dữ liệu, các bước khai thác dữ liệu.
3. Về thái độ: Cẩn thận, hứng thú trong học tập.
4. Năng lực hướng tới: Năng lực giải quyết vấn đề.
II.  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
1. Ma trận
 
           Mức độ
 
 
Nội dung
chủ đề
Nhận biết
M1
Thông hiểu
M2
Vận dụng
thấp
M3
Vận dụng độ cao
M4
Số câu
Tổng điểm
Tỷ lệ
Phần mềm Microsoft Access Các loại đối tượng chính trong Access        
Số câu
Số điểm   
Tỉ lệ %
Số câu 1
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 1
Số điểm 2 Tỉ lệ 20%
Cấu trúc bảng
 
  Các khái niệm chính trong bảng, các kiểu dữ liệu      
Số câu
Số điểm 
 Tỉ lệ %
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 1
Số điểm 3 Tỉ lệ 30%
Các thao tác trên bảng Các thao tác cơ bản trên bảng   Sắp xếp và lọc dữ liệu    
Số câu
Số điểm 
 Tỉ lệ %
Số câu 1
Số điểm 2
Tỉ lệ 0%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 0%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 2
Số điểm 5 Tỉ lệ 50%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 2
Số điểm 4
Tỉ lệ 40%
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Số câu 4
Số điểm 10
100%
2. Bảng mô tả nội dung câu hỏi
Câu 1. (2 điểm)
Cho biết các loại đối tượng chính trong Access và chức năng của mỗi loại đối tượng. (M1)
Câu 2. (3 điểm) Nêu các khái niệm chính trong  bảng. Cho ví dụ minh họa. (M2)
Câu 3. (2 điểm) Nêu các bước thực hiện của 2 thao tác trong các thao tác sau: Thêm bản ghi mới; xóa bản ghi; sửa dữ liệu; chỉ định khóa chính; xóa bảng. (M1)
Câu 4. (3 điểm)
 Cho bảng CSDL. Nêu các bước thực hiện:
          a/ Sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng dần (M3)
          b/ Lọc ra các bản ghi thõa mãn điều kiện. (M4)
 
TỔ TRƯỞNG                                           NHÓM TRƯỞNG
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Xuân Quỳnh Trang

Nguồn tin: Tổ Toán - Tin:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Các tin khác

  •   DANH MỤC CHÍNH
  •   LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây