Ma trận và đề cương ôn tập KTHK II môn Lịch sử năm 2018-1019

Thành viên: NGUYỄN HOÀNG THU  |   Bài viết: 40 |  Thứ bảy - 13/04/2019 14:59
TIẾT 46 - MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
LỊCH SỬ LỚP 10
 
I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA
1. Kiến thức: Đánh giá kiến thức học sinh qua một số chương:
* Học sinh biết:
- Ý nghĩa các cuộc đấu tranh tiêu biểu thời Bắc thuộc.
- Nắm được tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý - Trần - Hồ - Lê sơ
- Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, đặc điểm các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ X-XV
- Những thành tựu văn hoá thế kỷ X - XV
- Tình hình tư tưởng, tôn giáo, giáo dục và văn học nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII.
- Cuộc cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông.
- Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta từ thế kỉ X - thế kỉ XVIII
- Giai đoạn đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp.
- Những nội dung của cách mạng Pháp: lãnh đạo, lực lượng, nhiệm vụ, tính chất, hình thức, kết quả và ý nghĩa.
- Nêu được hệ quả của cách mạng công nghiệp châu Âu.
- Nắm được tình hình kinh tế của các nước Anh, Pháp, Đức và Mĩ.
       - Trình bày được nguyên nhân chung trong sự phát triển KT của các nước Đức, Mĩ.
       - Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.
* Học sinh hiểu và vận dụng:
- Lí giải vì sao khởi nghĩa Ngô Quyền là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất thời Bắc thuộc
Lí giải được:
- Sự phát triển kinh tế Đại Việt TK X-XV.
- Sự phát triển văn hoá Đại Việt TK X-XV
- Sự khác nhau của các cuộc kháng chiến trong các  TK X-XV.
-  Liên hệ ý nghĩa của các cuộc kháng chiến đối với ngày nay.
- Chứng minh được sự hoàn thiện của chế độ phong kiến thời Lê sơ.
- Đánh giá về những thành tựu kinh tế, văn hoá trong các TK X-XV.
- Nhận xét về cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông
- Liên hệ đến tư tưởng tôn giáo và giáo dục nước ta hiện nay.
- Đóng góp của Hai Bà Trưng, Lí Bí, Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền đối với dân tộc
- Rút ra bài học kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền hiện nay của đất nước.
- Giải thích vì sao nói thời kì phái Gia cô banh nắm quyền cách mạng tư sản Pháp đạt đỉnh cao
- Giải thích được CMTS Pháp là cuộc cách mạng DCTS điển hình, triệt để.
2. Thái độ:
- Giúp học sinh tích cực và tự giác, nghiêm túc trong kiểm tra.
3.Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng tái hiện, ghi nhớ, liệt kê, trình bày sự kiện.
- Rèn luyện kỹ năng khái quát để đi đến nhận định, đánh giá, liên hệ vận dụng vào thực tiễn về những kiến thức lịch sử Việt Nam.
4. Phát triển năng lực:
- Hình thành năng lực tư duy độc lập, thực hành bộ môn.
- Biết lập luận, liên hệ để giải quyết vấn đề, biết rút ra những bài học kinh nghiệm.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
   + Tự luận và trắc nghiệm(50% TN, 50% TL)-20 câu trắc nghiệm, 2 câu tự luận.
   + Thời gian:45 phút.
III.THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
 
Cấp độ
 
Tên
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Vận dụng Cấp độ cao
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Việt Nam thời nguyên thuỷ và thời Bắc thuộc.
 
- Trình bày được quá trình ra đời, tình hình đời sống vật chất, tinh thần của người Việt cổ thời VL - ÂL
- Nguyên nhân, đặc điểm của các cuộc đấu tranh thời Bắc thuộc
- Giải thích vì sao nhân dân ta vẫn gìn giữ và lưu truyền được văn hoá truyền thống dân tộc trong thời Bắc thuộc. - Đóng góp của Hai Bà Trưng, Lí Bí, Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền.
 
- Liên hệ những truyền thống văn hoá thời kỳ VL-AL vẫn được lưu truyền đến ngày nay.
 
Số câu: 6
Số điểm:1,5
Tỉ lệ :15%
2
0,5
5%
  1
0,25
2,5%
 
  2
0,5
5%
 
  1
0,25
2,5%
 
2. Việt Nam từ thế kỷ X - XV - Nắm được tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý - Trần - Hồ - Lê sơ
- Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, đặc điểm các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ X-XV
- Những thành tựu văn hoá thế kỷ X - XV
Lí giải được:
- Sự phát triển kinh tế Đại Việt TK X-XV.
- Sự phát triển văn hoá Đại Việt TK X-XV
Sự khác nhau của các cuộc kháng chiến trong các  TK X-XV.
 
 
- Liên hệ ý nghĩa của các cuộc kháng chiến đối với ngày nay.
- Chứng minh được sự hoàn thiện của chế độ phong kiến thời Lê sơ.
- Đánh giá về những thành tựu kinh tế, văn hoá trong các TK X-XV.
 
 
Số câu:4 (1TL)
Số điểm 3,25
Tỉ lệ :32,5%
2
0,5
5%
1/2
1,0
10%
  1/2
1,0
10%
1
0,25
2,5%
  1
0,25
2,5%
 
2. Việt Nam từ thế kỷ XVI - XVIII
 
- Nêu hoàn cảnh, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của PT Tây Sơn   - Phân tích công lao của PT Tây Sơn.  
Số câu:  4
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10%
2
0,5
5%
      2
0,5
5%
     
3. Các cuộc cách mạng tư sản
 
- Nêu được nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của CMTS Anh.
- Quá trình tiến hành chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
- Nêu được những nội dung của cách mạng Pháp: lãnh đạo, lực lượng, nhiệm vụ, tính chất, hình thức, kết quả và ý nghĩa
- Uu điểm và hạn chế của Tuyên ngôn độc lập ở nước Mĩ.
- Giải thích vì sao nói thời kì phái Gia cô banh nắm quyền cách mạng tư sản Pháp đạt đỉnh cao
- Giải thích được CMTS Pháp là cuộc cách mạng DCTS điển hình, triệt để.
- Phân tích ý nghĩa của các cuộc CMTS
 
 
 
 
 
 
- Đánh giá vai trò quần chunhs nhân dân đối với sự phát triển của CMTS Pháp
- Đánh giá về sự xác lập của CNTB trên phạm vi thế giới.
 
 
Số câu: 6 TN (1TL)
Số điểm 4,5
Tỉ lệ: 45%
5
1,25
12,5%
    1/3
1,0
 10%
1
0,25
 2,5%
    2/3
2,0
20%
Tổng số câu: 22 (2TL)
Tổng số điểm:10
Tỉ lệ 100%
11TN + 1/2TL
 
3,75
37,5%
1TN +1/3TL + ½ TL
 
2,25
   22,5%
8 TN+ 2/3TL
 
4,0
  40%
                         
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – LỊCH SỬ 10 NĂM HỌC 2018 – 2019
Học sinh ôn tập những nội dung chính sau:
- Ý nghĩa các cuộc đấu tranh tiêu biểu thời Bắc thuộc.
- Nắm được tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý - Trần - Hồ - Lê sơ
- Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, đặc điểm các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ X-XV
- Những thành tựu văn hoá thế kỷ X - XV
- Tình hình tư tưởng, tôn giáo, giáo dục và văn học nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII.
- Cuộc cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông.
- Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta từ thế kỉ X - thế kỉ XVIII
- Giai đoạn đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp.
- Những nội dung của cách mạng Pháp: lãnh đạo, lực lượng, nhiệm vụ, tính chất, hình thức, kết quả và ý nghĩa.
- Nêu được hệ quả của cách mạng công nghiệp châu Âu.
- Nắm được tình hình kinh tế của các nước Anh, Pháp, Đức và Mĩ.
       - Trình bày được nguyên nhân chung trong sự phát triển KT của các nước Đức, Mĩ.
       - Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.
- Lí giải vì sao khởi nghĩa Ngô Quyền là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất thời Bắc thuộc
Lí giải được:
- Sự phát triển kinh tế Đại Việt TK X-XV.
- Sự phát triển văn hoá Đại Việt TK X-XV
- Sự khác nhau của các cuộc kháng chiến trong các  TK X-XV.
-  Liên hệ ý nghĩa của các cuộc kháng chiến đối với ngày nay.
- Chứng minh được sự hoàn thiện của chế độ phong kiến thời Lê sơ.
- Đánh giá về những thành tựu kinh tế, văn hoá trong các TK X-XV.
- Nhận xét về cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông
- Liên hệ đến tư tưởng tôn giáo và giáo dục nước ta hiện nay.
- Đóng góp của Hai Bà Trưng, Lí Bí, Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền đối với dân tộc
- Rút ra bài học kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền hiện nay của đất nước.
- Giải thích vì sao nói thời kì phái Gia cô banh nắm quyền cách mạng tư sản Pháp đạt đỉnh cao
- Giải thích được CMTS Pháp là cuộc cách mạng DCTS điển hình, triệt để.
 
 

Nguồn tin: Nhóm Lịch sử - Tổ Sử - Địa - GDCD:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Các tin khác

  •   DANH MỤC CHÍNH
  •   LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây