MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 11 BÀI SỐ 1 NĂM HỌC 2018-2019

Thành viên: Bùi Thị Thi Thơ  |   Bài viết: 63 |  Thứ hai - 27/08/2018 22:55
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  NGỮ VĂN 11
NĂM HỌC 2018-2019
                                                        BÀI VIẾT SỐ  1
(Học sinh làm bài tại lớp- Thời gian làm bài: 90')
Chñ ®Ò: NghÞ luËn x· héi (nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t­ t­ëng, ®¹o lÝ).
A. CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG:
1. KiÕn thøc
- HiÓu ®­îc v¨n b¶n nghÞ luËn lµ mét kiÓu v¨n b¶n quan träng vµ phæ biÕn trong ®êi sèng vµ trong häc thuËt. V¨n b¶n nghÞ luËn ®­îc dïng ®Ó trùc tiÕp tr×nh bµy, ph¸t biÓu c¸c t­ t­ëng, quan ®iÓm b»ng luËn cø vµ lËp luËn tr­íc mét vÊn ®Ò ®Æt ra nh»m x¸c lËp cho ng­êi ®äc, ng­êi nghe mét t­ t­ëng, th¸i ®é, lËp tr­êng, hµnh ®éng nµo ®ã, hoÆc h­íng tíi gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò trong thùc tÕ ®êi sèng.
2. KÜ n¨ng
- Hoµn thiÖn kiÕn thøc, kÜ n¨ng c¬ b¶n vÒ d¹ng v¨n nghÞ luËn x· héi.
- HiÓu yªu cÇu vµ c¸ch thøc vËn dông tæng hîp c¸c thao t¸c vµ ph­¬ng thøc biÓu ®¹t trong c¸c d¹ng bµi lµm v¨n.
- BiÕt vËn dông tæng hîp c¸c thao t¸c vµ ph­¬ng thøc biÓu ®¹t ®Ó viÕt bµi v¨n nghÞ luËn x· héi vÒ mét vÊn ®Ò t­ t­ëng, ®¹o lÝ.
3. N¨ng lùc h­íng tíi:
- N¨ng lùc thu thËp, lùa chän vµ xö lý th«ng tin, dÉn chøng tiªu biÓu ®Ó t¹o lËp v¨n b¶n.
- N¨ng lùc x©y dùng cÊu tróc, dµn ý cho mét bµi lµm v¨n.
- N¨ng lùc tr×nh bµy nhËn thøc, suy nghÜ vµ quan ®iÓm cña ng­êi viÕt vÒ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc tư tưởng, đạo lí cã ý nghÜa quan träng trong cuéc sèng x· héi, con ng­êi. BiÕt nh×n nhËn vÊn ®Ò tõ nhÒu gãc ®é, ph­¬ng diÖn kh¸c nhau; biÕt phan tÝch ®Ó nhËn ra ®óng/ sai, ph¶i/ tr¸i, hay/ dë; biÕt phª ph¸n c¸i sai, c¸i cò kÜ, l¹c hËu; biÕt ngîi ca, ñng hé c¸i ®óng, c¸i tiÕn bé.
- N¨ng lùc hîp t¸c, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.
                                       
B. CÁCH THỨC TỔ CHỨC
1. Hình thức tổ chức: Kiểm tra tại lớp
2. Thời gian: 90 phút (2 tiết)   
C. KHUNG MA TRẬN:
 
 
Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Chủ đề Vận dụng thấp Vận dụng cao
I. Đọc hiểu
Văn bản
(ngữ liệu trích trong văn bản ngoài sgk.)
Nhận diện được thể loại của đoạn trích/phong cách chức năng… -Hiểu nội dung cơ bản của văn bản
-Rút ra thông điệp của văn bản/bài học sâu sắc cho bản thân.
     
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
1,0
10%
2
2,0
20%
0
0
0%
  3
3
30%
II. Làm văn:
NghÞ luËn x· héi vÒ mét t­ t­ëng, ®¹o lÝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
 
 
- Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý. - Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm, hệ thống ý rõ ràng - Bố cục sáng rõ, logic.
- Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, có cảm xúc.
- Vận dụng các phương thức biểu đạt cho bài văn nghị luận
- Viết bài nghị luận hoàn chỉnh.
- Trình bày ý kiến riêng, quan điểm suy nghĩ thái độ bản thân về vấn đề tư tưởng đạo lý cần bàn luận.
 
 
1
10%
 
1
10%
 
2
20%
 
3
30%
 
7
70%
 
Tổng số điểm
Tỉ lệ
 
2,0
20%
 
3,0
30%
 
2,0
20%
 
3,0
30%
 
10,0
100%
 
 
 
D. MÔ TẢ NỘI DUNG CÂU HỎI
Phần đọc hiểu (3,0 điểm)
Cho ngữ liệu trích trong văn bản ngoài sách giáo khoa
Câu 1. (1,0 đ) Xác định thể loại/phong cách ngôn ngữ của văn bản
Câu 2. (1,0đ) Xác định nội dung của văn bản
Câu 3.(1.0) Rút ra thông điệp của văn bản/bài học sâu sắc cho bản thân.
Phần làm văn (7,0 đ)
Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý.
 
 
 

Nguồn tin: TỔ NGỮ VĂN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Các tin khác

  •   DANH MỤC CHÍNH
  •   LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây